Poučení o ochraně osobních údajů

dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“)

Kdo je správcem mých osobních údajů a jak ho mohu kontaktovat?

Správcem je: Detande Group s.r.o., IČO: 04518136, se sídlem Moravská 1461/46, 120 00 Praha 2, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247717.

Jak mohu správce kontaktovat: poštovní adresa: Moravská 1461/46, Vinohrady, 120 00 Praha 2, email: info@zvysimtrzby.cz, telefon: +420 728 775 435.

Jak a za jakým účelem zpracovává správce mé osobní údaje?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem, bez kterého by správce nemohl uzavřít smlouvu o poskytování konzultačních služeb. Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. Správce přijal veškerá technická a organizační opatření, která zajistí zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy. Nejste předmětem žádného profilování nebo rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo.

1) Splnění smlouvy o poskytování konzultačních služeb a provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy

Pro účely uzavření a splnění smlouvy o poskytování konzultačních služeb, stejně tak jako pro vyřízení Vašich žádostí a potřebných náležitostí před samotným uzavřením smluvního vztahu, je nezbytné, aby správce zpracoval Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště), kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu). Jedná se o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2) Splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

Správce sbírá osobní údaje i za účelem plnění jemu uložených právních povinností (zejména plynoucích ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v účinném znění) v následujícím rozsahu. identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště), kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu). Jedná se o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3) Oprávněný zájem správce neboli přímý marketing a určení, výkon a obhajoba správcových právních nároků

Správce má spolu s Vámi oprávněný zájem na tom, aby vzájemný smluvní vztah fungoval tak, jak předvídá smlouva o poskytování konzultačních služeb, co do naplnění vzájemných práv a povinností. Zároveň má správce oprávněný zájem na tom, aby Vám mohl nabízet své další služby. Právní předpisy dovolují Vaše osobní údaje s tímto záměrem zpracovat a oslovovat Vás bez nutnosti k tomu udělovat zvláštní souhlas. Tímto způsobem Vám proto může správce zaslat například náš newsletter. Vždy však máte právo zrušit odběr nabídek správce nebo podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely. Podrobnosti k Vašim právům souvisejícím se zpracováním osobních údajů naleznete níže v sekci Jaká mám práva související se zpracováním mých osobních údajů? Pro uvedené účely zpracovává následující osobní údaje: identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště), kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu); Jedná se o zpracování na podkladě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Jak dlouho bude správce mé osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje správce uloží po dobu potřebnou k plnění smlouvy o poskytování konzultačních služeb či k plnění povinností, které správci ukládá zákon, nebo k obhajobě jeho oprávněných zájmů. Vždy však nejpozději tři roky po vystavení posledního daňového dokladu k úhradě Vám poskytnutých služeb ze strany správce.

Kdo jsou příjemci mých osobních údajů?

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů jsou: správce, zpracovatelé osobních údajů ve smluvním vztahu se správcem, státní a justiční orgány. Správce má právo pověřit zpracováváním Vašich osobních údajů třetí osobu – zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Správce nepředává Vaše osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii.

Jaká mám práva související se zpracováním mých osobních údajů?
Máte právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely nabízení služeb správce, a to kdykoliv. Pokud vznesete námitku, nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Máte právo na přístup k osobním údajům

Máte právo obdržet od správce potvrzení, že Vaše osobní údaje jsou či nejsou námi coby správcem osobních údajů zpracovávány. Za předpokladu, že Vaše osobní údaje zpracováváme, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o: účelech jejich zpracování; kategoriích zpracováním dotčených osobních údajů; příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby; existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování; právu podat stížnost u dozorového úřadu; veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li osobní údaje získávány přímo do Vás, tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování. Na základě žádosti Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii jsme oprávněni účtovat přiměřený administrativní poplatek odpovídající našim nákladům.

Máte právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné osobní údaje, máte právo na to, aby je správce bez zbytečného odkladu opravil. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění Vašich neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Máte právo na to být zapomenut (právo na výmaz)

Máte právo, aby správce Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu vymazala tyto zpracovávané osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto předpokladů: Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali; vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu správce nebo vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro jiné oprávněné zájmy správce, ledaže v tomto případě prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi právy, anebo prokážeme skutečnost, že údaje dále potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků; Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně; Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti; Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro: splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na nás coby správce vztahuje; pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce.

Máte právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom coby správce omezili zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů: popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování v tomto případě bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití; již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro jiné oprávněné zájmy správce než přímý marketing, ledaže v tomto případě prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi právy, anebo prokážeme skutečnost, že údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. Pokud bylo zpracování takto omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo pro účely určení, výkonu či obhajoby právních nároků, či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu. Má-li být omezení zpracování zrušeno, budeme Vás o této skutečnosti předem informovat.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů

Je-li to technicky proveditelné, máte právo na to, abychom jinému správci předali Vaše osobní údaje, které automatizovaně zpracováváme z důvodu plnění smlouvy o poskytování konzultačních služeb a provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Máte právo podat stížnost

Nejste-li spokojeni se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete podat stížnost, a to písemně u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Jak mohu svá práva týkající se zpracování osobních údajů uplatnit?

Svá výše uvedená práva vůči správci můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na adrese sídlem Moravská 1461/46, Vinohrady, 120 00 Praha 2, telefonu +420 728 775 435 nebo emailu info@zvysimtrzby.cz. Žádost musí obsahovat alespoň identifikaci žadatele a popis předmětu jeho žádosti. Totožnost žadatele ověřujeme telefonicky, výjimečně skrze osobní identifikaci. Požadované informace budou poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho kalendářního měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž Vás bude správce informovat, včetně uvedení důvodů prodloužení.